Algemene voorwaarden DealerConnections

 1. Definities
  1. DealerConnections: de besloten vennootschap Luk Adviseur B.V., statutair gevestigd te Amersfoort en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 74137034.
  2. Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon die met DealerConnections een overeenkomst is aangegaan.
  3. Onder 'algemene voorwaarden' wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.
  4. Diensten: alle diensten die DealerConnections voor de Opdrachtgever uitvoert. Hieronder wordt onder andere verstaan, doch niet uitsluitend: occasionbeheer, RDW-diensten en het ontwikkelen, leveren onderhouden van en het adviseren over websites alsmede webhosting.
  5. Webhosting: opslag en/of doorgifte van door Opdrachtgever aangeleverd materiaal aan derden via door DealerConnections beheerde internetservers.
  6. Producten: alle producten die DealerConnections aan de Opdrachtgever levert. Hieronder worden onder andere, doch niet uitsluitend verstaan: (zelf ontwikkelde) software waarmee de website beheerd kan worden (beheersysteem), applicaties en toepassingen.
 2. Toepasselijkheid
  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door DealerConnections gedane aanbiedingen, uitgebrachte offertes, gesloten overeenkomsten, verrichte Diensten, geleverde Producten en overige verrichte handelingen, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
  2. Door ondertekening van een overeenkomst of opdrachtbevestiging met DealerConnections verklaart de Opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van DealerConnections en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.
  3. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever zijn niet van toepassing.
  4. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen DealerConnections en Opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.
  5. Indien de Opdrachtgever in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van of niet voorkomen in, deze algemene voorwaarden zijn deze voor DealerConnections alleen bindend indien en voor zover deze door DealerConnections uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
  6. Indien DealerConnections op eigen initiatief ten gunste van Opdrachtgever afwijkt van de algemene voorwaarden kunnen daar door Opdrachtgever nimmer enige rechten aan ontleend worden.
 3. Offertes
  1. DealerConnections zal in de offerte, dan wel, indien een offerte ontbreekt, op haar website aangeven welke diensten worden aangeboden en welke bedragen de Opdrachtgever verschuldigd is bij aanvaarding van de offerte.
  2. Door DealerConnections verzonden offerte zijn vrijblijvend en zijn 14 dagen geldig na ontvangst door de Opdrachtgever, tenzij nadrukkelijk anders aangegeven.
  3. Indien, naar achteraf blijkt, dat de door Opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist blijken, heeft DealerConnections het recht om de prijzen in de offerte aan te passen.
  4. Een Overeenkomst komst tot stand vanaf het moment dat de Opdrachtgever op enigerlei wijze een mededeling aan DealerConnections doet inhoudende de aanvaarding van een offerte.
  5. Na het tot stand komen van een Overeenkomst kan deze uitsluitend met wederzijdse goedkeuring worden gewijzigd.
 4. Prijzen
  1. Alle door DealerConnections gehanteerde prijzen zijn exclusief omzetbelasting (btw) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
  2. Indien de Opdrachtgever en DealerConnections een duurovereenkomst sluiten, is DealerConnections gerechtigd de prijzen op ieder moment tijdens een lopende Overeenkomst te verhogen. Indien DealerConnections overgaat tot prijsverhoging zal hij Opdrachtgever daar tijdig over informeren en is de Opdrachtgever gerechtigd de Overeenkomst op te zeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.
  3. Het recht van opzegging bij prijsverhogingen als omschreven in artikel 4.2 is niet van toepassing indien DealerConnections de prijzen eenmaal per jaar met minder dan vijf procent verhoogt.
  4. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan drie maanden kunnen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.
  5. Indien geen vaste prijs wordt overeengekomen, zal de prijs worden vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren. De prijs wordt dan berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van DealerConnections, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 5. Overeenkomst
  1. Indien DealerConnections, door omstandigheden ten tijde van de offerte of de opdrachtbevestiging onbekend, meer werk moet verrichten dan overeengekomen is in de offerte of opdracht-bevestiging, is DealerConnections gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerkosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen. Indien Opdrachtgever bezwaar heeft tegen de meerkosten die DealerConnections in rekening wenst te brengen, heeft hij het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht te annuleren, waarbij de Opdrachtgever gehouden is het tot dusver door DealerConnections uitgevoerde werk te vergoeden.
  2. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de Opdrachtgever en DealerConnections zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde schriftelijke overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.
  3. Indien de Opdrachtgever een overeenkomst met DealerConnections wenst op te zeggen dan wel wenst te annuleren is dat uitsluitend mogelijk tegen het einde van de in de offerte c.q. op de website van DealerConnections aangegeven bepaalde periode, dan wel, indien sprake is van een overeenkomst voor onbepaalde tijd, indien hij DealerConnections de tot dan toe verrichte werkzaamheden of ingeval van annulering tien procent van de in de opdrachtbevestiging overeengekomen prijs.
  4. DealerConnections zal bij de uitvoering van de overeenkomst het in de offerte aangegeven beoogde resultaat nastreven en zich naar beste weten en kunnen inspannen dat te bereiken. Indien Opdrachtgever meent dat het beoogde eindresultaat niet voldoet aan de overeenkomst kunnen partijen in overleg treden over een uitbreiding van de werkzaamheden.
  5. In aanvulling op hetgeen bepaald in lid 4 zullen de kosten voor het meerwerk als bedoeld in dat lid overeenkomstig het normale tarief van DealerConnections worden gefactureerd aan de Opdrachtgever, tenzij de Opdrachtgever naar inziens van DealerConnections aannemelijk kan maken dat de afwijkingen in het resultaat te wijten zijn aan de gebrekkige uitvoering van de overeenkomst aan de kant van DealerConnections.
  6. Mocht vast komen te staan dat de gebrekkigheid van de door DealerConnections te leveren Diensten en/of Producten voor rekening komt van DealerConnections dan heeft de Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in de algemene voorwaarden, zoals in het geval sprake is van opzet of grove schuld van DealerConnections.
 6. Occasionbeheer
  1. DealerConnections kan in opdracht van Opdrachtgever middelen verschaffen om een voorraad occasions, tweedehands vervoermiddelen, te beheren en advertenties op te maken en die te publiceren op websites van derden, zoals (thans) Marktplaats, Autoscout 24, Autotrack en Gaspedaal.
  2. ****
 7. RDW-diensten
  1. DealerConnections kan in opdracht van Opdrachtgever onder meer de volgende diensten die verband houden met de RDW-registratie van voertuigen verlenen c.q. met betrekking tot voertuigen daartoe de middelen ter beschikking stellen: tenaamstellen, APK afmelden, Online Registratie voor uw Bedrijfsvoorraad (ORB), Export Handelaren (OREH), Export Dienstverlening (ORED), Auto Demontage (ORAD), Online Kilometer Registratie (OKR) en Voertuigrapport
  2. ****
 8. Website; webhosting
  1. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om informatie te publiceren of aan te bieden via (de servers van) DealerConnections die op enige wijze strijdig is met geldende wet- of regelgeving in Nederland dan wel met in Nederland levende normen van fatsoen. Dit houdt in elk geval in maar is niet beperkt tot informatie die inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van anderen, die smadelijk, bedreigend, beledigend, racistisch, 3haatzaaiend of discriminerend is dan wel porno bevat of de privacy van derden schendt dan wel verwijst naar dergelijke informatie op websites van derden.
  2. Indien derden menen dat enige informatie van Opdrachtgever inbreuk maakt op hun rechten, op enige andere wijze strijdig is met wet- of regelgeving dan wel anderszins strijdig is met in Nederland levende normen van fatsoen, zoals bij wijze van voorbeeld aangegeven in lid 1, dan zal DealerConnections dit onderzoeken en indien de klacht gegrond wordt geacht, dit ter discretie van DealerConnections, mag DealerConnections de betreffende informatie verwijderen.
  3. DealerConnections is te allen tijde gerechtigd aangifte te doen indien de Opdrachtgever informatie beschikbaar stelt waarvan het bezit of verspreiding strafbaar is. DealerConnections is dan gerechtigd om de met handhaving belaste instantie informatie te verschaffen over de Opdrachtgever.
  4. Indien de Opdrachtgever naar het oordeel van DealerConnections informatie beschikbaar stelt via de servers van DealerConnections die op enigerlei wijze strijdig is met wet- of regelgeving dan wel anderszins strijdig is met in Nederland levende normen van fatsoen, zoals bij wijze van voorbeeld aangegeven in lid 1, is DealerConnections gerechtigd de overeenkomst met de Opdrachtgever op te zeggen zonder dat de Opdrachtgever dan recht heeft op restitutie van door hem betaalde bedragen. Indien DealerConnections op het moment van opzegging onder omstandigheden als omschreven in dit lid nog vorderingen op de Opdrachtgever worden alsdan deze vordering onmiddellijk opeisbaar.
  5. De Opdrachtgever dient zich te gedragen conform de in deze Algemene Voorwaarden neergelegde bepalingen en in overeenstemming te handelen met de Netiquette zoals weergegeven op RFC1855 (ftp://ftp.ripe.net/rfc/rfc1855.txt). De Opdrachtgever zal zich ook houden aan toekomstige aanpassingen van deze Netiquette.
  6. Het is de Opdrachtgever ten strengste verboden om overige gebruikers van de door DealerConnections aangeboden Diensten te hinderen of schade toe te brengen aan de servers van DealerConnections.
  7. DealerConnections streeft ernaar om ononderbroken beschikbaarheid van haar systemen en netwerken te realiseren, en om toegang tot door DealerConnections opgeslagen data te realiseren, maar biedt ter zake geen garanties tenzij anders is overeengekomen.
  8. DealerConnections is niet gehouden tot het maken van back-ups van de door de Opdrachtgever op de servers van DealerConnections geplaatst informatie. Het is de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever om back-ups te maken van de op de servers bij DealerConnections opgeslagen informatie. DealerConnections aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het verlies, op welke wijze dan ook, van informatie.
  9. Bij het tot stand komen van de Overeenkomst zal DealerConnections de Opdrachtgever informeren over het maximaal te verbruiken dataverkeer. Indien de Opdrachtgever de overeengekomen hoeveelheid dataverkeer overschrijdt is DealerConnections gerechtigd daarvoor aanvullende kosten in rekening te brengen.
  10. Bij het tot stand komen van de Overeenkomst zal DealerConnections Opdrachtgever informeren over het maximaal te verbruiken diskruimte op de servers van DealerConnections. Indien de Opdrachtgever de hoeveelheid te gebruiken diskruimte overschrijdt zal DealerConnections de Opdrachtgever dit melden en heeft de Opdrachtgever 4de keuze om het geheugen uit te breiden of over te stappen naar een hostingpakket met meer diskruimte.
 9. Domeinnaamregistratie
  1. Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam zijn afhankelijk van en zijn onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, waaronder de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een domeinnaam. DealerConnections vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.
  2. Opdrachtgever kan uitsluitend uit de bevestiging van DealerConnections, waarin vermeld wordt dat de gevraagde domeinnaam is geregistreerd, het feit van registratie vernemen. Een factuur voor registratiekosten is geen bevestiging van registratie.
  3. Domeinnamen worden geregistreerd op naam van de Opdrachtgever en de Opdrachtgever is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van het domein en de domeinnaam. De Opdrachtgever vrijwaart DealerConnections tegen iedere aanspraak van derden in verband met het gebruik van de domeinnaam, ongeacht of DealerConnections bij de verkrijging van de domeinnaam betrokken is geweest.
 10. Uitvoering opdracht door DealerConnections
  1. DealerConnections zal de haar verstrekte opdracht naar beste kunnen uitvoeren, met voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap, zoals in verhouding tot de door haar in rekening gebrachte prijzen redelijkerwijs van haar verwacht kan worden. Indien een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft DealerConnections het recht bepaalde leveringen door derden te laten verrichten dit ter beoordeling van DealerConnections.
  2. DealerConnections streeft ernaar om de gegevens die DealerConnections voor de Opdrachtgever opslaat zodanig te beveiligen dat deze gegevens niet beschikbaar zijn voor onbevoegde personen.
  3. De door DealerConnections te hanteren leveringstermijn heeft een indicatieve strekking, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk anders overeengekomen. De leveringstermijn varieert per opdracht en wordt in redelijkheid dan wel in overleg met Opdrachtgever vastgesteld. De door DealerConnections in acht te nemen (indicatieve) levertijd begint nadat alle benodigde gegevens en/of materialen in het bezit van DealerConnections zijn. DealerConnections spant zich in om levering zo spoedig als mogelijk is te doen plaatsvinden.
  4. Een klacht van Opdrachtgever over de geleverde Diensten en/of Producten dient schriftelijk en onder opgaaf van de specifieke kenmerken direct na ontdekking maar uiterlijk binnen 8 dagen nadat de aanleiding voor de klacht kenbaar was of redelijkerwijs kenbaar had moeten zijn door DealerConnections te zijn ontvangen op straffe van verval van alle aanspraken van Opdrachtgever jegens DealerConnections.
  5. Een klachten ten aanzien van een specifieke Dienst en/of een specifiek Product schort de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever niet op. Opdrachtgever dient DealerConnections in staat te stellen de klacht te onderzoeken en in dit kader alle voor de klacht relevante informatie aan DealerConnections te verstrekken. Indien het voor het onderzoek naar de 5klacht noodzakelijk is kosten te maken zijn die voor rekening van Opdrachtgever, tenzij de klacht achteraf gegrond blijkt te zijn.
  6. DealerConnections is gerechtigd om een naamsvermelding te plaatsen in/op geleverde Producten. De Opdrachtgever is niet gerechtigd deze naamsvermelding te verwijderen tenzij DealerConnections uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven voor verwijdering.
  7. In aanvulling op hetgeen bepaald is in lid 5 is DealerConnections ook gerechtigd om voor promotionele doeleinden de gegevens van Opdrachtgever te publiceren op de website en/of overige promotionele uitingen van DealerConnections.
  8. DealerConnections heeft het recht om werkzaamheden te laten verrichten door derden en/of gebruik te maken van software van derden, inclusief open source software. Eventuele hiermee verband houdende meerkosten zijn voor rekening van de Opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen. De verantwoordelijkheid op een correcte naleving van de betreffende licenties van derden ligt bij de Opdrachtgever.
 11. Verbintenissen Opdrachtgever
  1. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens en/of materialen, waarvan DealerConnections aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te weten dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan DealerConnections worden verstrekt.
  2. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan DealerConnections zijn verstrekt heeft DealerConnections het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
  3. Opdrachtgever stelt DealerConnections steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijziging in naam, adres, email en bankrekeningnummer alsmede de gegevens van de contractpersoon bij Opdrachtgever.
  4. Opdrachtgever dient zelf (fysieke of digitale) reservekopieën te maken van alle materialen/gegevens die DealerConnections nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomst. Bij verlies van deze materialen/gegevens is DealerConnections niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade.
 12. Betaling
  1. DealerConnections is te allen tijde gerechtigd om (gedeeltelijke) vooruitbetaling of enige andere zekerheid voor betaling van Opdrachtgever te verlangen. Bij een aantal Diensten dient Opdrachtgever te betalen middels automatische incasso, dan wel middels een machtiging. Door aanvaarding van de algemene voorwaarden geeft Opdrachtgever toestemming tot automatische incasso en machtiging om periodiek de verschuldigde betalingen van de door Opdrachtgever aangegeven bank- of girorekening af te schrijven.
  2. De specifiek door DealerConnections aangegeven Diensten kunnen, tenzij anders bepaald, ook worden afgenomen middels een abonnement of pay-per-use systeem. Betaling in het geval van een abonnement of bij het pay-per-use systeem geschiedt op de door DealerConnections uitdrukkelijk aangegeven wijze.
  3. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald dient betaling binnen een vervaltermijn van 30 dagen na de factuurdatum te geschieden, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen, zoals bijvoorbeeld in het geval van een abonnement, waarop periodieke automatische incasso van toepassing is. Daarbij staat de juistheid van een factuur vast indien Opdrachtgever niet binnen de klachttermijn bezwaar heeft gemaakt.
  4. Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 2 bedoelde termijn niet volledig is betaald, is Opdrachtgever aan DealerConnections de wettelijke handelsrente ex art. 6:119a BW verschuldigd, te berekenen over de hoofdsom.
  5. Indien na aanmaning door DealerConnections betaling alsnog uitblijft, is DealerConnections bovendien gerechtigd aan Opdrachtgever buitengerechtelijke incassokosten conform de wet in rekening te brengen.
  6. Bij uitblijven van volledige betaling door Opdrachtgever is DealerConnections gerechtigd de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring te ontbinden of zijn verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten totdat de betaling alsnog is geschied dan wel Opdrachtgever hiervoor deugdelijke zekerheid heeft gesteld. Voornoemd opschortingsrecht heeft DealerConnections eveneens indien hij al voordat Opdrachtgever in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van Opdrachtgever te twijfelen.
  7. Door de Opdrachtgever gedane betalingen zullen door DealerConnections ten eerste in mindering worden gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan.
  8. Verrekening en opschorting door Opdrachtgever zijn uitgesloten.
 13. Onderbreking van Diensten, overmacht en beperking aansprakelijkheid
  1. DealerConnections is bij de uitvoering van de overeenkomst veelal afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop DealerConnections weinig of geen invloed kan uitoefenen. DealerConnections is niet verantwoordelijk en niet aansprakelijk voor welke schade dan ook voortvloeiend uit een tekortkoming van derden met wie DealerConnections een overeenkomst is aangegaan of van wie DealerConnections anderszins afhankelijk is.
  2. Buiten de expliciet overeengekomen c.q. door DealerConnections gegeven garanties en hetgeen bepaald is in dit artikel aanvaardt DealerConnections geen enkele aansprakelijkheid.
  3. Onverminderd het bepaalde in lid 2 van dit artikel is DealerConnections slechts aansprakelijk voor directe schade. Iedere aansprakelijkheid van DealerConnections voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, vertragingsschade en/of personen- of letselschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.
  4. Opdrachtgever is gehouden al die maatregelen te nemen die noodzakelijk zijn ter voorkoming of beperking van de schade.
  5. Indien DealerConnections aansprakelijk is voor door de Opdrachtgever geleden schade, is de schadevergoedingsplicht van DealerConnections te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de factuur waarop de betreffende, tot schade leidende prestatie van DealerConnections betrekking heeft.
  6. Onverminderd de overige voor Opdrachtgever geldende (klacht- en andere) termijnen dient Opdrachtgever uiterlijk binnen 6 maanden nadat hij bekend is geworden met c.q. bekend had kunnen zijn met de door hem geleden schade DealerConnections hiervoor schriftelijk en specifiek aan te spreken.
  7. Opdrachtgever kan geen beroep doen op enigerlei garantie, noch DealerConnections op andere gronden aansprakelijk stellen indien de schade is ontstaan: a. door ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met de bestemming van het geleverde of de door of namens DealerConnections verstrekte instructies, adviezen, gebruiksaanwijzingen, bijsluiters e.d.; b. door fouten of onvolledigheden in de door of namens Opdrachtgever aan DealerConnections verstrekte gegevens; c. door aanwijzingen of instructies van of namens Opdrachtgever.
  8. Opdrachtgever is in de gevallen als opgesomd in lid 7 volledig aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende schade en vrijwaart DealerConnections uitdrukkelijk voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van deze schade.
  9. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van DealerConnections of diens leidinggevend personeel op directieniveau of indien dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Uitsluitend in deze gevallen zal DealerConnections Opdrachtgever vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden jegens Opdrachtgever.
 14. Duur overeenkomst en beëindiging
  1. Indien de overeenkomst betrekking heeft op het periodiek of anderszins regelmatig verlenen van Diensten, wordt de overeenkomst aangegaan de duur van twaalf maanden, tenzij anders is overeengekomen.
  2. Het recht van tussentijdse opzegging van de overeenkomst door Opdrachtgever is uitgesloten, onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde.
  3. De duur van de overeenkomst wordt telkenmale stilzwijgend voor de duur van de oorspronkelijke periode verlengd, tenzij Opdrachtgever of DealerConnections de overeenkomst schriftelijk beëindigt met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden voor het einde van de betreffende periode.
  4. DealerConnections mag de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk opzeggen indien zich dringende redenen voordoen, waaronder in ieder geval worden begrepen de gevallen waarin: - Aan Opdrachtgever (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend; - ten aanzien van Opdrachtgever faillissement wordt aangevraagd of uitgesproken; - het gerechtvaardigde vermoeden bestaat dat Opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichting jegens Deale Connections kan voldoen; - Opdrachtgever handelt in strijd met de openbare orde of de goede zeden, of enige uit de overeenkomst met DealerConnections voortvloeiende verplichting; - Opdrachtgever inbreuk maakt op rechten van derden; 8- Opdrachtgever handelt in strijd met redelijke richtlijnen of aanwijzingen van DealerConnections; DealerConnections is wegens een dergelijke beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding gehouden.
  5. DealerConnections heeft het recht om de algemene voorwaarden te wijzigen, ook voor reeds bestaande overeenkomsten. Indien DealerConnections overgaat tot wijziging van de voorwaarden stelt zij Opdrachtgever hier twee maanden voorafgaand van op de hoogte. Het staat Opdrachtgever vervolgens vrij om de overeenkomst op te zeggen vanaf de datum dat de nieuwe algemene voorwaarden gelding krijgen.
 15. Rechten van intellectuele eigendom
  1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de Diensten ontwikkelde of ter beschikking gestelde materialen, programmatuur, analyses, ontwerpen, documentatie, adviezen, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij DealerConnections of haar licentiegevers.
  2. De door DealerConnections geleverde software en/of Producten blijven te allen tijden eigendom van DealerConnections. DealerConnections geeft Opdrachtgever het recht om de Producten voor de duur van de overeenkomst met Opdrachtgever te gebruiken.
  3. Alle auteursrechten en overige rechten van intellectuele eigendom van DealerConnections zijn en blijven exclusieve eigendom van DealerConnections.
  4. De aan Opdrachtgever verstrekte Producten en al hetgeen overigens in de uitvoering van de overeenkomst aan Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld wordt verstrekt websites geldt dat de licentie alleen kan worden afgenomen in combinatie met de verdere door DealerConnections geleverde webhosting diensten.
  5. De licentie betreft een niet-exclusieve licentie tot het gebruik van de door DealerConnections beschikbaar gestelde Producten en Diensten en is verleend voor de duur van de overeenkomst.
  6. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om de onder de licentie verstrekte Producten en Diensten aan derden over te dragen, te kopiëren of op enigerlei andere wijze te openbaren of verveelvoudigen.
 16. Toepasselijk recht en overige bepalingen
  1. Op de overeenkomst en op alle rechtsbetrekkingen waarbij DealerConnections partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Uitsluitend de bevoegde rechter in het arrondissement waarin DealerConnections kantoor houdt is bevoegd, tenzij Dealer Connections verkiest de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Opdrachtgever woont of is gevestigd te laten beslissen.
  2. Indien enige bepaling van de algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen DealerConnections en Opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.
  3. De algemene voorwaarden van opdrachtgever zijn niet van toepassing.
  4. Indien DealerConnections op eigen initiatief ten gunste van de Opdrachtgever afwijkt van de algemene voorwaarden kunnen daar door de Opdrachtgever nimmer rechten aan ontleend worden.
  5. Verbintenissen die voor Opdrachtnemer voortvloeien uit de overeenkomst kunnen door Opdrachtgever slechts aan een derden worden overgedragen indien DealerConnections hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven. Het staat DealerConnections vrij derden bij de uitvoering van de overeenkomst te betrekken en de voor haar uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenissen over te dragen aan derden.
  6. Onder 'schriftelijk' wordt in de algemene voorwaarden ook verstaan: communicatie per email en communicatie per fax op voorwaarde dat de identiteit en integriteit van (verzender van) de e-mail voldoende vaststaat.